СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ სპეციალური პროექტები და ალტერნატიული გადაწყვეტილება

НЕФТЬ И ГАЗ: სპეციალური პროექტები და ალტერნატიული გადაწყვეტილება


СПЕЦИАЛЬНЫЕ-ПРОЕКТЫ
Функции компрессора

კომპრესორი ГТЭС-თვის:
კომპრესორის ფუნქციები:
1. კომპრესორი წევს გაზის წნევას 15-20 ბარამდე ჟანგბადთან ერთად ნარევის შესაქმნელად ტურბინის ბუფერში
2. წარმოების რეგულირება, სტაბილური წნევის უზრუველყოფა ტურბინის შესასვლელში
განმასხვავებელი ნიშნები
1. მაღალი წარმადობა
2. 24 საათიანი მუშაობა, კვირაში 7 დღე
3. გაზში ზეთის 100% არ არსებობა გამოსვლისას
შესაძლებელია კომპრესორის გამოყენება აგსკს-ში 5-6 მეგა ვატამდე

კომპრესორი აღჭურვილია დეპულსატორებით ტურბინაში სტაბილური გაზის მიწოდებისათვის.
კომპრესორის მართვის კარადა არეგულირებს ტურბინაში გაზის მიწოდებას, თვალყურს ადევნებს ტემპერატურას, მართავს კლაპანებს და ჩამკეტებს.


2-Использование-биогаза

ბიოგაზი
ტექნიკური გადაწყვეტილებების წყალობით, ჩვენი კომპრესორული დანადგარები ფართოდ გამოიყენება სისტემებში, რომლებიც მუშაობს მეთანზე, მიღებული ბიომასაზე. ფორნოვო გაზი ყურადღებას უთმობს კომპონენტებს, რომელიც შედის კონტაქტში გაზის ნარევებთნ, რომელთაც ხშირად გააჩნია შემადგენლობაში აგრესიული ელემენტები.
ბიოგაზის გამოყენების ვარიანტები
ა. გაზის სახით ქალაქში საჭიროებისამებრ. კომპრესორი ზრდის წნევას მინიმალურიდან დადგენილამდე მაგისტრალური ან კომუნალური გაზის გაყვანილობამდე- 3,6,12,20 ბარი
ბ. გაზომოტორული საწვავის სახით მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის, ტაქსისათვის, სატვირთო და ავტომობილებისათვის. კომპრესორი ზრდის წნევას მინიმალუირდან 250 ბარამდე.


3-Специальные-проекты-и-альтернативные-решения

თხევადი მეთანი
დღევანდელ დღეს ყველაზე მეტად გავრცელებული თხევადი ბუნებრივი გაზის წარმოების ტექნოლოგია გვთავაზობს მაღალი წნევის კომპრესორის გამოყენებას.
დანადგარი მუშაობს დროსელის ციკლით მაღალ წნევაზე ბუნებრივი გაზის წინასწარი გაგრილებით ფრეონის მაცივრის მანქანის დახმარებით. კომპრესორულ დანადგარს ამძრავის სახით შეიძლება ჰქონდეს როგორც ელექტრონული მოტორი, ასევე გაზის მოტორი, რომელიც გამოიყენებს მეთანს მოტორის საწვავის სახით.
მაღალი წნევის გაზი გამოსვლისას, რომელიც წარმოქმნის პირდაპირ ნაკადს, გაივლის თბოცვლის-რეკუპერატორს და მიეწოდება ფრეონის სითბური ცვლის ამაორთქლებელს. სითბური ცვლის ამაორთქლებელში ხდება პირდაპირი ნაკადის გაზის გაგრილება მაღალი წნევით.
მაცივრის მანქანა უზრუნველყოფს თხევადი ფრეონის მიწოდებას სითბური ცვლის ამაორთქლებელში და წარმოქნილი ფრეონის ორთქლის ამოტუმბვას. სითბური ცვლის რეკუპერატორის შემდეგ წარმოებს მაღალი წნევის გაზის დროსელირება და მისი ნაწილობრივი კლება. ორთქლ-თხევადი ნარევი მიეწოდება შენახვის სისტემას, სადაც ხდება წარმოქმნილი ორთქლის-სითხის ნარევების სეპარაცია.


4-Специальные-проекты-и-альтернативные-решения

შახტის ნახშირის მეთანი
ნახშირის შრეებში წარმოიქმნება ნახშირწყლების გაზები. მათი ძირითდი კომპონენტებია მეთანი, რომლის კონცენტრაცია აღწევს 80-98%. მეთანი ცნობილია თავისი თვისებით წარმოქმნას ფეთქებადი ნარევები ჰაერთან ერთად.
სწორედ ამიტომ, მეთანის წარმოებითი მოპოვებას ნახშირის შრეებიდან უპიერველეს ყოვლისა გააჩნია ამოცანა, შეამციროს აფეთქების რისკი ნახშირის არსებობის ადგილებში. გაზი ნახშირის შრეებიდან გამოდის ზედაპირზე მინიმალური წნევით. შემდგომ კომპრესორი ახდენს ამ გაზის „ამოტუმბვას“ და კუმშავს მაღალ წნევამდე.
მიღბული შახტის მეთანის წნევა შეიძლება იყოს 0,01-0,05 ბარი.
მიღებული მეთანი შეიძლება იქნას გამოყენებული შემდეგი სახით:
• გაზომოტორული საწვავის სახით
• გაზოტურბინის მოწყობილობებისათვის საწვავის სახით გამოყენებისათვის (ელექტროენერგიის გამომუშვება)
• კომუნალურ გაზგაყვანილობებში მიწოდებისათვის


5-Морские-платформы
საზღვაო ბაქანი
კომპრესორი შეიძლება იქნას შესრულებული სპეციალურ ვარიანტში საზღვაო ბაქნებზე სამუშაოდ. მაგალითად, კომპრესორი შეიძლება იქნას გამოყენებული მაღალი წნევის აზოტის მიწოდებისათვის ბურღვის ღრმულში ნავთობის ამოტუმბვისათვის საბადოდან. პროექტი რეალიზირებულია ჩრ. ზღვაში.


6-Для-предприятий-нефтеобработки
ნავთობგადამუშავება
დამოკიდებულია რა ქარხანის ტექნოლოგიურ სქემაზე ნავთობის და ნავთობპროდუქტის გადამუშავება, წარმოების სხვადასხვა სტადიას შეიძლება გააჩნდეს ნახშირწყალბადის გაზების გვერდითი გასასვლელი. ზოგიერთი მათგანი შეიძლება იქნას გამოყენებული მეორედ (ეხლა ისინი მხოლოდ იწვიან).


7-Специальные-проекты-и-альтернативные-решения
Компрессорное оборудование может быть использовано также для решения проблемы утилизации попутного нефтяного газа
თანმხლები ნავთობის გაზი
კომპრესორული მოწყობილობა შეიძლება იქნას გამოეყენებული ასევე თანმხლები ნავთობის გაზის უტილიზაციის პრობლემის გადასაწყვეტად
თანმხლები ნავთობის გაზის შემადგენლობაზე დამოკიდებულებით და მასში თხევადი გაზის არსებობა უპირველეს ყოვლისა პროპანის და ბუთანის, გაზი შეიძლება იქნას უტილიზირებული გაზომოტორული ნავთობის სახით.
მობილურ კომპრესორული მოწყობილობის სახით გადაწყვეტილება განკუთვნილია თანხმლები ნავთობის გაზის გადასატუმბად დროებითი სქემებით წარმოებითი აუცილებლობის წარმოქმნის შემთხვევაში გაზის დაკარგვის გამორიცხვის მიზნით.


გაღარიბებული საბადოდან ნავთობის მოპოვება
გამომუშავებული ნავთობის საბადოზე, ნარჩენი ნავთობის მოპოვებისათვის ჭარბურღილში იტუმბება აზოტი ან თანმხლები ბუნებრივი გაზი, რომელიც არის იქვე, საბადოში. უფრო მაღალი შექმნილი წნევის წყალობით, ნავთობის ნარჩენი გამოდის ზედაპირზე, რომელსაც გამოაძევებს გაზი.


9-Закачка-газа-в-хранилища
გაზის საცავში გადატუმბვა
კომპრესორი ტუმბავს გაზს საცავში მოხმარების რყევის კომპენსაციისათვის, რეზერვების განსალაგებლად და გაზის მიწოდების შეფერხების აღმოსაფხვრელად.

Компрессор закачивает газ в хранилища для компенсации колебаний потребления, для размещения резервов и для обеспечения бесперебойности поставок газа.


10-Специальные-проекты-и-альтернативные-решения

გაზსადენების რემონტი
გაზსადენების ცალკეულ უბნებზე რემონტის დროს, ჩვენ შეგვიძლია ამოვტუმბოთ გაზი გადასაადგილებელი კომპრესორის მოწყობილობების საშუალებით და არ მოხდეს გაზის გადასროლა ატსმოფეროში.
რემონტის დროს გაზი მიეწოდება მომხმარებელს ცისტერნების საშუალებით.
გაზსადენებიდან გაზი გამოიტუმბება უშუალოდ გადასაადგილებელი კომპრესორული მოწყობილობით.

На время ремонта отдельных участков газопровода, мы можем откачивать газ с помощью передвижной компрессорной установки и не выбрасывать газ в атосферу.
На время ремонта газ доставляется потребителям посредством цистерн.
Газ из трубопровода откачивается посредством передвижной компрессорной установки


11-Прочие-инертные-газы
ინერტული გაზები
კომპრესორი ფორნოვი გაზი მუშაობს სხვადასხვა გაზებთან და ნარევებთან
• ბუნებრივი გაზი
• აზოტი
• ნახშიროჟანგის გაზი
• ჟანგბადი
• ჰაერი
• არგონი
• ეთანის, პროპანის, ბუტანის სხვა ნარევები აგრესიული გაზის ორგანული შემადგენლობით


12-Специальные-проекты-и-альтернативные-решения
ოილ-ფრი
ზოგიერთი საწარმო, მაგალითად ქიმიურ მრეწველობაში და სასუქის წარმოებაში საჭიროებს 100% ზეთის უგულვებელყოფას გაზში კომპრესორის შემდეგ. ფორნოვო გაზის კომპრესორი სრულად შეესაბამება ამგვარ მოთხოვნებს.

Некоторые производства, например в химической промышленности и производстве удобрений, требуют 100% отсутствия частиц масла в газе после компрессо-ра. Компрессоры Fornovo Gas полностью соответствуют таким требованиям.


13-Специальные-проекты-и-альтернативные-решения
მოცულობის დეგაზაცია პროპან-ბუტანით
მობილური კომპლექსების წარმოება მოცულობის დეგაზაციის ჩასატარებლად (ვაგონები და ცისტერნები) დაგეგმილი სახის რემონტების მოსამზადებლად.

Производство мобильных комплексов для проведения дегазации емкостей (вагонов и цистерн) для подготовки к наливу и плановым видам ремонта.
Совместно с ВИПГАЗТЕХ.
ООО «ВИП Газ Тех» предлагает новое оборудование и технологии для проведения сливо-наливных операций и дегазации (нейтрализации) вагонов-цистерн, автоцистерн и танк-контейнеров, перевозящих сжиженные углеводородные газы (СУГ) www.vipgaztech.ru


14-Тандемный-компрессор-для-большой-АГНКС-или-для-станции-заправки-ПАГЗов

  ტანდემური კომპრესორი
  • წარმოებითობა 3,500 Nm3/h-ზე მაღლა
  • ყველაზე კომპაქტური და ფუნქციონალური გადაწყვეტილება
  • დიდი წარმოებითობის კომპრესორებისათვის
  • ბრუნვის სტაბილური სიჩქარე
  • გაგრილების ცალკეული კონტური
  • გაპოხვის ცალკეული კონტური

 • Производительность свыше 3,500 Nm3/h
 • Самое компактное и функциональное решение
 • для компрессоров в большой производительностью
 • Cтабильная скорость вращения
 • Отдельный контур охлаждения
 • Отдельный контур смазки

Сжижженный, природный компримированный газ, азот, воздух, инертные газы, аргон. Цена установки для использования попутного нефтяного газа. Угольный метан компрессоры цена. Дегазация емкостей пропан-бутан, цистерны для ПАГЗов, мобильная АГНКС, модульная заправка, Газвектор для АЗС.

Fear Itself Speech дї®ж”№ ж–‡з«  и‹±ж–‡ click through the following web site | Advanced Trading ToolsВ В·В Learn How to Trade opciones binarias demo click here now
Loan Canada go credit visit their websiteFear Itself Speech essay custom service click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade Binære optioner handel click here now
visit their there essay genesis